S

Fugle og dyr

HavørnMossø er så stor, at den for fuglene virker som en fjord. Ved søen ses i træktiden flere havfugle som Ederfugl, Lom og Sortand, og både havørn (billedet) og især fiskeørn lægger turen forbi en gang imellem.

I fuglereservatet på Emborg Odde yngler en koloni af Hættemåger. De er aggressive, og yder herved beskyttelse over for rovfugle. Dette benytter den Sorthalsede Lappedykker, som yngler i mågekolonien. Lappedykker
 
Sorthalset Lappedykker - som ses til højre, er derfor kun almindelig i enkelte søer med mågekolonier.
I vestenden - ved Gudenåens udløb, ligger Klostermølle og -enge, som er en fortrinlig fuglelokalitet. Åstrækningen hér må være Danmarks sikreste sted til isfugl, og om vinteren ses ofte vandstær.
 
Fiskehejren ses også ofte i området, her Fiskehejreen fiskehejre "fanget" over sivene ved huset en sommeraften.
Iøvrigt et meget stort antal fugle, der ruger i sivene, hvilket både giver meget fugleliv samt unger på strandkanten, der ynder at blive fodret.
 
Selvom fiskehejren normalt kun er i Danmark om sommeren kan overvintrende fiskehejre fra tid til anden ses.
 
Nedenfor ses en yndet fugl - rørspurven.
 Rørspurv
På engene ses stor tornskade og blå kærhøg, og i skoven høres lille korsnæb, korttået  træløber, sort og grønspætte. Fra Sukkertoppen, det højeste punkt i omegnen, ses om foråret et pænt træk af rovfugle, som har fulgt ådalen nordpå. I isvintre vil der altid være en våge ved åens udløb i søen.
 
Svaner
 
Ud over de mange gæs og ænder, der holder til ved og på Mossø, ses også mange knopsvaner, der er meget udbredt og yngler i stor stil på søen. Svanen har stor symbolværdi i Danmark bl.a. på grund af H. C. Andersens historie om "Den grimme ælling" der blev til en smuk svane hvilket måske var en forkert brug af ordet, da svaneunder kaldes "vællinger" eller mere populært "svællinger".
 
I Danmark er der tre svanearter: Knopsvanen, Svanensangsvanen og Pibesvanen, hvoraf knopsvanen er den mest kendte og Danmarks største fugl. Knopsvanen var ved at blive udryddet, men siden totalfredningen i 1925 er det gået stødt frem, og knopsvanen ses nu i de fleste større søer - og mange i Mossø. Oftest flyver knopsvanen til Vadehavet om vinteren, hvor den tilbringer vinteren i flokke, men der er oftest en hel del svaner, der overvintre i den store Mossø.
 
Svanerne kan ikke dykke men henter vandplanter op af søen på samme måde som ænder ved at "stritte" med røven lodret op i luften. Når svanerne flyver giver det store vingefang en syngende og særpræget lyd, som ofte høres ved søen.
 
I 1984 blev knopsvanen valgt til Danmarks National fugl ved en seerafstemning gennemført af danmarks Radio, og svanen bruges som symbol for de nordiske lande.
 
Døgnfluer
I Danmark er der hidtil fundet ca. 40 arter af døgnfluer, og af disse må 4-5 arter i dag anses for at være uddøde her i landet, så antallet af døgnfluearter i Danmark i dag er ca. 35. Gudenåen har på lange strækninger i hele systemet en meget fin smådyrsfauna, og det understreges af det faktum, at Gudenå-systemet opstrøms Mossø, er repræsenteret  af ikke færre end 23 af de 35 danske arter.
 
Familierne Sejer Jakobsen | Vædebrovej 41, 8660 - Danmark | Tlf.: +45 27 85 13 69 | mossoe.hytten@gmail.com